لطفادر صورت تمایل کلیه متولدین دی ماه

 نام.........

تاریخ تولد.........

یاهو آی دی................

آدرس وبلاگ یا وبسایت

خود را در قسمت نظرات قرار دهند تا لیستی از دوستان دی ماهی جهت ارتباط بهتر و آشنایی بیشترتهیه گردد.اگر دوست داشتید محل اقامت و زندگی رو هم بنویسید.